سرویس ها

خدمات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
7  ⭐️ فالور مخلوط طلایی [اختصاصی][استارت آنی][تا 30 درصد هدیه] توضیحات 12,000 تومان 5000/100 فعال
8 🌀 فالور ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 30 درصد هدیه] توضیحات 22,000 تومان 100000/500 فعال
9  ⚡️ فالور مخلوط [سرور 2][سرعت بالا][استارت آنی][تا 70 درصد هدیه] - 22,000 تومان 100000/100 فعال
10  🐎 فالور ایرانی و عربی [کیفیت متوسط][استارت آنی]  توضیحات 25,000 تومان 10000/100 فعال
11  💠 سرور سراسری [ترکیبی تمام سرویس ها] برای افزایش فالور با تعداد بالا توضیحات 32,000 تومان 200000/40000 فعال
بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
50 بازدید تک پست - 110 تومان 20000/100 فعال
51 بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨 - 240 تومان 10000/100 فعال
60 بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨 - 360 تومان 100000/100 فعال
52 بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨 - 480 تومان 100000/100 فعال
53 بازدید 5 ست اخر 👁‍🗨 - 600 تومان 100000/100 فعال
61 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 - 720 تومان 100000/100 فعال
62 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 - 840 تومان 100000/100 فعال
63 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 - 960 تومان 100000/100 فعال
64 بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨 - 1,080 تومان 100000/100 فعال
54 بازدید 10 پست اخر 👁‍🗨 - 1,200 تومان 100000/100 فعال
68 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 - 1,380 تومان 100000/100 فعال
69 بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨 - 1,500 تومان 100000/100 فعال
70 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 - 1,620 تومان 100000/100 فعال
71 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 - 1,740 تومان 100000/100 فعال
72 بازدید 15 پست اخر 👁‍🗨 - 1,860 تومان 100000/100 فعال
73 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 - 1,980 تومان 100000/100 فعال
74 بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨 - 2,100 تومان 100000/100 فعال
75 بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨 - 2,220 تومان 100000/100 فعال
76 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 - 2,340 تومان 100000/100 فعال
55 بازدید 0⃣2⃣ پست اخر 👁‍🗨 - 2,460 تومان 100000/100 فعال
77 بازدید 25 پست اخر 🦄 - 3,060 تومان 100000/100 فعال
65 بازدید 30 پست اخر 🦄 - 3,660 تومان 100000/100 فعال
78 بازدید 35 پست اخر 🦄 - 4,260 تومان 100000/100 فعال
79 بازدید 40 پست اخر 🦄 - 4,860 تومان 100000/100 فعال
80 بازدید 45 پست اخر 🦄 - 5,460 تومان 100000/100 فعال
56 بازدید 50 پست اخر 🦄 - 10,920 تومان 100000/100 فعال
81 بازدید 60 پست اخر 🦄 - 12,120 تومان 100000/100 فعال
82 بازدید 70 پست اخر 🦄 - 13,320 تومان 100000/100 فعال
66 بازدید 80 پست اخر 🦄 - 14,520 تومان 100000/100 فعال
رای و نظرسنجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
57 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 - 18,000 تومان 20000/100 فعال
ممبر اجباری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
58 ممبر هیدن تلگرام - 8,000 تومان 20000/100 فعال
59 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 - 18,000 تومان 20000/100 فعال
67 ممبر بازدیددار تلگرام - 20,000 تومان 20000/100 فعال