سرویس ها

👤ممبر هیدن کانال (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
197 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای زیر 100کا - 5,900  تومان 35000/100 فعال
198 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بین 100کا تا 200کا - 6,900  تومان 35000/100 فعال
199 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بین 200کا تا 300کا - 7,900  تومان 35000/100 فعال
200 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بالای 300کا توضیحات 10,000  تومان 35000/100 فعال
👤ممبر بازدیدار کانال (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
201 ممبر بازدیددار تلگرام برای کانال های زیر 300کا - 18,000  تومان 35000/100 فعال
202 ممبر بازدیددار تلگرام برای کانال های بالای 300کا توضیحات 20,000  تومان 35000/100 فعال
🔥ارسال به pv اعضای گروه هدف
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
207 🔥ارسال به Pv اعضای گروه تلگرام توضیحات 149,000  تومان 200000/500 فعال
👁‍🗨 ویو تجمیعی (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
203 تک پست تجمیعی ایرانی - 150  تومان 40000/100 فعال
204 تک پست تجمیعی خارجی - 150  تومان 40000/100 فعال
🔥گروه به گروه ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
192 گروه به گروه ایرانی استارت فوری توضیحات 35,000  تومان 200000/500 فعال
👀بازدید ایرانی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
136 بازدید تک پست ایرانی - 110  تومان 40000/100 فعال
138 بازدید 5 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 550  تومان 40000/100 فعال
151 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 720  تومان 40000/100 فعال
152 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 840  تومان 40000/100 فعال
153 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 960  تومان 40000/100 فعال
154 بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,080  تومان 40000/100 فعال
140 بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,100  تومان 40000/100 فعال
155 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,380  تومان 40000/100 فعال
156 بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨ایرانی - 1,500  تومان 40000/100 فعال
157 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,620  تومان 40000/100 فعال
158 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,740  تومان 40000/100 فعال
159 بازدید 15 پست اخر 👁‍🗨ایرانی - 1,860  تومان 40000/100 فعال
160 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,980  تومان 40000/100 فعال
142 بازدید 20 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,000  تومان 40000/100 فعال
161 بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,100  تومان 40000/100 فعال
162 بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,220  تومان 40000/100 فعال
163 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,340  تومان 40000/100 فعال
144 بازدید 30 پست اخر 🦄ایرانی - 3,000  تومان 40000/100 فعال
164 بازدید 35 پست اخر 🦄ایرانی - 4,260  تومان 40000/100 فعال
165 بازدید 40 پست اخر 🦄 ایرانی - 4,860  تومان 40000/100 فعال
146 بازدید 50 پست اخر 🦄ایرانی - 5,000  تومان 40000/100 فعال
166 بازدید 45 پست اخر 🦄 ایرانی - 5,460  تومان 40000/100 فعال
148 بازدید 80 پست اخر 🦄ایرانی - 8,000  تومان 40000/100 فعال
167 بازدید 60 پست اخر 🦄 ایرانی - 12,120  تومان 40000/100 فعال
168 بازدید 70 پست اخر 🦄 ایرانی - 13,320  تومان 40000/100 فعال
👥ممبر واقعی گروه (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
150 👥ممبر واقعی و چت کن گروه (آنی) توضیحات 5,900  تومان 200000/100 فعال
209 ممبر گروه ادلیست - 8,000  تومان 200000/100 فعال
👀بازدید خارجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
137 بازدید تک پست خارجی - 110  تومان 35000/100 فعال
139 بازدید 5 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 550  تومان 40000/100 فعال
141 بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 1,100  تومان 40000/100 فعال
143 بازدید 20 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,000  تومان 40000/100 فعال
173 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,420  تومان 40000/100 فعال
174 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,530  تومان 40000/100 فعال
175 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,640  تومان 40000/100 فعال
145 بازدید 30 پست اخر 🦄 خارجی - 3,000  تومان 40000/100 فعال
177 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,080  تومان 40000/100 فعال
179 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,410  تومان 40000/100 فعال
180 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,520  تومان 40000/100 فعال
181 بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,630  تومان 40000/100 فعال
182 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,740  تومان 40000/100 فعال
185 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 4,180  تومان 40000/100 فعال
186 بازدید 25 پست اخر 🦄 خارجی - 4,510  تومان 40000/100 فعال
187 بازدید 35 پست اخر 🦄 خارجی - 4,730  تومان 40000/100 فعال
188 بازدید 40 پست اخر 🦄 خارجی - 4,840  تومان 40000/100 فعال
147 بازدید 50 پست اخر 🦄 خارجی - 5,000  تومان 40000/100 فعال
189 بازدید 45 پست اخر 🦄 خارجی - 5,060  تومان 40000/100 فعال
190 بازدید 60 پست اخر 🦄 خارجی - 5,280  تومان 40000/100 فعال
191 بازدید 70 پست اخر 🦄 خارجی - 5,390  تومان 40000/100 فعال
149 بازدید 80 پست اخر 🦄 خارجی - 8,000  تومان 40000/100 فعال
170 بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨خارجی - 9,000  تومان 35000/100 فعال
171 بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 10,000  تومان 35000/100 فعال
172 بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 20,000  تومان 35000/100 فعال
👍رای نظرسنجی تلگرام(آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 توضیحات 18,000  تومان 350000/100 فعال
👤 فالوور اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
95 ​​​​​​​🌀🌀 فالور ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 20 درصد هدیه][سرعت روزانه 150k] توضیحات 19,000  تومان 1000000/100 فعال
96 💎 فالور ایرانی [کیفیت خوب][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 40,000  تومان 25000/200 فعال
97 💣 فالور ایرانی [کیفیت عالی][ریزش مناسب][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 50,000  تومان 8000/100 فعال
👀 ویو اینستاگرام استارت آنی (ویدیو و ایجی تیوی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 ایمپرشن + ریچ پست - 1,500  تومان 500000/10 فعال
109 ⚡بازدید ویدیو اینستاگرام توضیحات 4,000  تومان 1000000/150 فعال
112 ویو ویدیو [IGTV]+ ایمیریشن  توضیحات 4,000  تومان 1000000/150 فعال
113 لایک IGTV سرعتی⚡(5 الی هدیه) توضیحات 8,000  تومان 30000/100 فعال
👍 لایک اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
106 ❤لایک بین الملل مخلوط [اختصاصی][استارت آنی] - 5,000  تومان 15000/100 فعال
104 ⭐️لایک مخلوط طلایی [اختصاصی][استارت آنی][تا 20 درصد هدیه] - 6,000  تومان 3000/50 فعال
107 🌀لایک ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 7,000  تومان 50000/200 فعال
105 ⚡️لایک مخلوط [سرور 2][سرعت بالا][استارت آنی] - 9,000  تومان 10000/100 فعال
102 ⚡️⚡️ لایک مخلوط [برای آیجی تیوی و ریل][تا 50 درصد هدیه][استارت آنی] - 10,000  تومان 100000/100 فعال
93 💎لایک ایرانی [واقعی][پیشنهادی 1][استارت آنی] - 14,000  تومان 8000/50 فعال
🌟 کامنت اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
89 سیو پست - 1,500  تومان 100000/10 فعال
91 ایمپرشن پست - 3,500  تومان 1000000/100 فعال
110 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [کیفیت عالی] [سرعت بالا]⭐️⚡️ توضیحات 45,000  تومان 5000/10 فعال