سرویس ها

👤ممبر هیدن کانال (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
231 ممبر هیدن استارت خودکار (برای کانالهای زیر 100کا عضو) توضیحات 18,000  تومان 30000/100 4 دقیقه فعال
232 ممبر هیدن تلگرام استارت خودکار (برای کانالهای بین 100کا تا 200کا عضو) - 23,000  تومان 30000/100 7 دقیقه فعال
233 ممبر هیدن تلگرام استارت خودکار (برای کانالهای بین 200 تا 300 کا عضو) توضیحات 26,000  تومان 30000/100 10 دقیقه فعال
200 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بالای 300کا (استارت خودکار) توضیحات 33,000  تومان 30000/100 6 دقیقه فعال
👀بازدید ایرانی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
227 بازدید تک پست 1 ایرانی - 100  تومان 20000/100 4 دقیقه فعال
156 بازدید 12 پست اخر 👁🗨ایرانی - 1,440  تومان 50000/100 11 دقیقه فعال
138 بازدید 5 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 7,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
151 بازدید 6 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 8,400  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
152 بازدید 7 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 9,800  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
153 بازدید 8 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 11,200  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
154 بازدید 9 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 12,600  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
140 بازدید 🔟 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 13,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
155 بازدید 11 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 14,300  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
157 بازدید 13 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 16,900  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
158 بازدید 14 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 18,200  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
159 بازدید 15 پست اخر 👁🗨ایرانی - 19,500  تومان 50000/100 24 دقیقه فعال
142 بازدید 20 پست اخر 👁🗨 ایرانی - 26,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
144 بازدید 30 پست اخر 🦄ایرانی - 39,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
164 بازدید 35 پست اخر 🦄ایرانی - 45,500  تومان 50000/100 24 دقیقه فعال
165 بازدید 40 پست اخر 🦄 ایرانی - 52,000  تومان 50000/100 13 دقیقه فعال
146 بازدید 50 پست اخر 🦄ایرانی - 65,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
167 بازدید 60 پست اخر 🦄 ایرانی - 78,000  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
168 بازدید 70 پست اخر 🦄 ایرانی - 91,000  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
148 بازدید 80 پست اخر 🦄ایرانی - 104,000  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
👥ممبر واقعی گروه (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
256 ادلیست آنی فول ایرانی سرعتی - 27,000  تومان 200000/500 2 دقیقه فعال
254 ادلیست ایرانی بمب(بدون حتی یک ممبرفیک) - 40,000  تومان 200000/500 1 دقیقه فعال
👀بازدید خارجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
145 بازدید 30 پست اخر 🦄 خارجی - 3,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
177 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,360  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
180 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,520  تومان 50000/100 5 ساعت 32 دقیقه فعال
181 بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,630  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
179 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,720  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
182 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,740  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
185 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 4,180  تومان 50000/100 فعال
186 بازدید 25 پست اخر 🦄 خارجی - 4,510  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
187 بازدید 35 پست اخر 🦄 خارجی - 4,730  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
188 بازدید 40 پست اخر 🦄 خارجی - 4,840  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
147 بازدید 50 پست اخر 🦄 خارجی - 5,000  تومان 50000/100 1 دقیقه فعال
189 بازدید 45 پست اخر 🦄 خارجی - 5,060  تومان 50000/100 فعال
190 بازدید 60 پست اخر 🦄 خارجی - 5,280  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
191 بازدید 70 پست اخر 🦄 خارجی - 5,390  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
139 بازدید 5 پست اخر 👁🗨 خارجی - 7,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
149 بازدید 80 پست اخر 🦄 خارجی - 8,000  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
173 بازدید 6 پست اخر 👁🗨 خارجی - 8,400  تومان 50000/100 فعال
174 بازدید 7 پست اخر 👁🗨 خارجی - 9,800  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
175 بازدید 8 پست اخر 👁🗨 خارجی - 10,400  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
141 بازدید 🔟 پست اخر 👁🗨 خارجی - 14,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
143 بازدید 20 پست اخر 👁🗨 خارجی - 26,000  تومان 50000/100 1 دقیقه فعال
👍رای نظرسنجی تلگرام(آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
57 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 توضیحات 18,000  تومان 350000/100 6 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد