سرویس ها

👁‍🗨 ویو تجمیعی (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
203 تک پست تجمیعی ایرانی - 150  تومان 30000/100 2 دقیقه فعال
204 تک پست تجمیعی خارجی - 150  تومان 30000/100 3 دقیقه فعال
🔥ارسال به pv اعضای گروه هدف
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
207 🔥ارسال به Pv اعضای گروه تلگرام توضیحات 149,000  تومان 200000/500 فعال
👤ممبر هیدن کانال (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
253 ممبر هیدن دستی استارت زیر ۲ساعت (کانال زیر صدکا) توضیحات 20,000  تومان 15000/500 فعال
255 ممبر هیدن دستی استارت زیر 2ساعت(کانال بین ۱۰۰کا الی ۲۰۰کا) - 24,000  تومان 15000/500 فعال
🔥گروه به گروه ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
192 گروه به گروه ایرانی استارت فوری توضیحات 35,000  تومان 200000/500 فعال
👀بازدید ایرانی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
227 بازدید تک پست 1 ایرانی - 100  تومان 20000/100 4 دقیقه فعال
138 بازدید 5 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 550  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
151 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 720  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
152 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 840  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
153 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 960  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
154 بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,080  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
140 بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,100  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
155 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,320  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
156 بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨ایرانی - 1,440  تومان 50000/100 11 دقیقه فعال
157 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,560  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
158 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,680  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
159 بازدید 15 پست اخر 👁‍🗨ایرانی - 1,800  تومان 50000/100 24 دقیقه فعال
160 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 1,920  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
142 بازدید 20 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
161 بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,040  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
162 بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,160  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
163 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 ایرانی - 2,280  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
144 بازدید 30 پست اخر 🦄ایرانی - 3,000  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
164 بازدید 35 پست اخر 🦄ایرانی - 4,260  تومان 50000/100 24 دقیقه فعال
165 بازدید 40 پست اخر 🦄 ایرانی - 4,860  تومان 50000/100 13 دقیقه فعال
146 بازدید 50 پست اخر 🦄ایرانی - 5,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
166 بازدید 45 پست اخر 🦄 ایرانی - 5,460  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
148 بازدید 80 پست اخر 🦄ایرانی - 8,000  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
167 بازدید 60 پست اخر 🦄 ایرانی - 12,120  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
168 بازدید 70 پست اخر 🦄 ایرانی - 13,320  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
👥ممبر واقعی گروه (آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
254 ادلیست ایرانی پنل جدید - 27,000  تومان 200000/500 1 دقیقه فعال
256 ادلیست آنی فول ایرانی سرعتی - 30,000  تومان 200000/1000 2 دقیقه فعال
👀بازدید خارجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
139 بازدید 5 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 550  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
141 بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 1,100  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
143 بازدید 20 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,000  تومان 50000/100 1 دقیقه فعال
173 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,640  تومان 50000/100 فعال
174 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,760  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
175 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 2,880  تومان 50000/100 4 دقیقه فعال
145 بازدید 30 پست اخر 🦄 خارجی - 3,000  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
177 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,360  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
180 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,520  تومان 50000/100 فعال
181 بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,630  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
179 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,720  تومان 50000/100 3 دقیقه فعال
182 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 3,740  تومان 50000/100 فعال
185 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 4,180  تومان 50000/100 فعال
186 بازدید 25 پست اخر 🦄 خارجی - 4,510  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
187 بازدید 35 پست اخر 🦄 خارجی - 4,730  تومان 50000/100 5 دقیقه فعال
188 بازدید 40 پست اخر 🦄 خارجی - 4,840  تومان 50000/100 2 دقیقه فعال
147 بازدید 50 پست اخر 🦄 خارجی - 5,000  تومان 50000/100 1 دقیقه فعال
189 بازدید 45 پست اخر 🦄 خارجی - 5,060  تومان 50000/100 فعال
190 بازدید 60 پست اخر 🦄 خارجی - 5,280  تومان 50000/100 فعال
191 بازدید 70 پست اخر 🦄 خارجی - 5,390  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
149 بازدید 80 پست اخر 🦄 خارجی - 8,000  تومان 50000/100 6 دقیقه فعال
170 بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨خارجی - 14,000  تومان 6000/100 فعال
171 بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 16,000  تومان 30000/100 فعال
172 بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨 خارجی - 20,000  تومان 30000/100 فعال
👍رای نظرسنجی تلگرام(آنی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
57 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 توضیحات 18,000  تومان 350000/100 6 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
235 🤖 فالور میکس سرور اژدها [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] - 15,000  تومان 1000000/100 فعال
236 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][پیشنهادی] ✅✅✅ - 16,000  تومان 1000000/100 فعال
237 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][محبوب] ✅✅✅ - 16,000  تومان 1000000/100 فعال
238 🧿فالور میکس سرور نیوا [ریزش پایین] - 16,000  تومان 1000000/100 فعال
239 🧨فالور میکس سرور پلاس [پیشنهادی][همیشه پایدار][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] - 40,000  تومان 25000/200 فعال
240 🎉فالور ایرانی سرور اتم [تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش][پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] - 40,000  تومان 25000/200 فعال
242 🧿فالور ایرانی سرور آریا [پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] - 42,000  تومان 25000/200 فعال
243 فالور میکس ایرانی سرور خورشید[سرعت طبیعی][محبوب][درصدی ایرانی فعال] - 43,000  تومان 2000/100 فعال
👀 ویو اینستاگرام استارت آنی (ویدیو و ایجی تیوی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
249 ✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال] - 3,200  تومان 1000000/25 فعال
241 ✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال] - 3,900  تومان 1000000/100 فعال
252 1️⃣ ویو استوری [برای همه استوری ها][همیشه فعال] - 3,900  تومان 25000/250 فعال
112 ویو ویدیو [IGTV]+ ایمیریشن  توضیحات 4,000  تومان 1000000/150 1 ساعت 14 دقیقه فعال
113 لایک IGTV سرعتی⚡(5 الی هدیه) توضیحات 8,000  تومان 30000/100 42 دقیقه فعال
👍 لایک اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
244 💜 لایک میکس سرور فیرا [پرسرعت][محبوب] - 4,000  تومان 50000/100 فعال
245 💓 لایک میکس سرور پرسپولیس [سرعت مناسب][پیشنهادی] - 4,500  تومان 100000/10 فعال
246 💛 لایک میکس سرور توربو [ظرفیت بالا][ایرانی عربی هندی واقعی] - 12,000  تومان 50000/100 فعال
247 💚 لایک ایرانی سرور آتش [سرعت طبیعی][پیشنهادی] - 15,000  تومان 200000/100 فعال
248 ❤️‍🔥پاور لایک ایرانی [100 درصد واقعی و فعال][سرعت طبیعی][محبوب] - 75,000  تومان 10000/100 فعال
🌟 کامنت اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
250 📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی] - 35,000  تومان 2000/50 فعال
251 📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی][سرور 2] - 35,000  تومان 5000/10 فعال